Search for tag: "differentieren"

V20 - Convex, concaaf, buigpunt

Convex, concaaf en het buigpunt

From  Jos van Weert 0 likes 106 plays 0  

V19 - Minimum maximum buigpunt

Minimum, maximum en buigpunt bepalen met het tekenoverzicht

From  Jos van Weert 0 likes 106 plays 0  

V17 - Tekenoverzicht

Het tekenoverzicht van de afgeleide functie

From  Jos van Weert 0 likes 90 plays 0  

V18 - Lokale globale extremen

Lokale/globale extreme functiewaarden (minimum en maximum)

From  Jos van Weert 0 likes 82 plays 0  

V16 - Stijgen of dalen

Wat zegt de afgeleide over een functie?

From  Jos van Weert 0 likes 92 plays 0  

V15 - Waarom functieonderzoek?

Waarom functieonderzoek?

From  Jos van Weert 0 likes 71 plays 0  

V14 - Hogere orde afgeleiden

Hogere orde afgeleiden met als voorbeeld x(t), v(t) en a(t)

From  Jos van Weert 0 likes 89 plays 0  

V13 - Afgeleide van logaritmische functie

Afgeleide van logaritmische functie en een voorbeeld f(x)=ln(x)

From  Jos van Weert 0 likes 122 plays 0  

V12 -Afgeleide van een exponentiële functie

Afgeleide van een exponentiële functie in het bijzonder f(x)=e^x

From  Jos van Weert 0 likes 113 plays 0  

V11 - Kettingregel

Kettingregel + voorbeelden

From  Jos van Weert 0 likes 120 plays 0  

V10 - Quotiëntregel

Quotiëntregel en een paar voorbeelden

From  Jos van Weert 0 likes 100 plays 0  

V9 - Productregel

Productregel met een paar voorbeelden

From  Jos van Weert 0 likes 85 plays 0  

V8 - Constante factor en Somregel

Constante factor en Somregel met voorbeelden

From  Jos van Weert 0 likes 78 plays 0  

V7 - Standaard afgeleiden

Standaard afgeleiden van x^n, sin(x) en cos(x)

From  Jos van Weert 0 likes 91 plays 0  

V6 - Afgeleide parabool

Afgeleide parabool

From  Jos van Weert 0 likes 110 plays 0  

V5 - De afgeleide van een rechte lijn

De afgeleide van een rechte lijn

From  Jos van Weert 0 likes 139 plays 0